SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

 

SÆRLIGE BETINGELSER

Nedenstående særlige betingelser, der er udarbejdet af Randers Tegl, gælder som supplement til almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 18. AB 18 er gældende i det omfang, der ikke er sket fravigelse i de nedenstående særlige betingelser. I AB 18 skal bygherren forstås som køberen og entreprenøren som sælgeren, jf. AB 18 §2, stk. 1. AB 18 §§ 9, 10, 27, 31, 36, stk. 2, 45, 46, 56, 57, 58, 64 og 65 gælder ikke.

 

1. LEVERANCEN

1.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering på byggepladsen. Ved leveringen overgår risikoen for beskadigelser eller bortkomst til køberen.

1.2 Leveringsstedet skal være tilgængeligt ad kørefast vej.

1.3 Køberen er ansvarlig for eventuelle skader på vej og fortov ved levering ad anvist eller forudsat kørevej og for, at leverancen kan modtages.

1.4 Køberen skal straks efter modtagelsen kontrollere, at leverancen svarer til det bestilte og ikke lider af synlige mangler. Eventuelle reklamationer over sådanne forhold og over eventuelle mangler, der konstateres ved udpakning, skal foretages snarest og senest inden produkterne indmures/oplægges eller mørtelen anvendes.

1.5 Tilbud og ordre omfatter ikke entreprenørprojektering jf. AB 18 § 17 med mindre andet er aftalt.

 

2. BETALING

2.1 Medmindre der er aftalt fast pris, betales den på leveringsdagen gældende dagspris. Der tages forbehold for at foretage pris
ændringer såfremt disse kan henføres til stigende energipriser - eller andre forhold der ligger uden for leverandørens kontrol.

2.2 Medmindre andet er aftalt faktureres emballage og transportomkostninger særskilt. Kun ubeskadigede paller tages retur.

 

3. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

3.1 Sælger har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af fejlbrændinger, driftsforstyrrelser, strejker, epidemier, pandemier og lignende tilfælde som sælger ikke selv er herre over samt de øvrige situationer, der omtales i AB 18 § 39.

3.2 Forsinkelse, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for sælgeren. Ansvaret kan ikke, medmindre andet er aftalt, overstige en bod, der opgøres som 0,2% af den af talte købesum for det forsinkede parti pr. arbejdsdag, dog mindst kr. 2.000,00 pr. arbejdsdag.Det samlede bodsbeløb kan dog ikke overstige 7,5% af den aftalte købesum for det forsinkede parti.

3.3 Såfremt en forsinkelse skyldes køberens forhold, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, har sælgeren ret til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i AB 18 § 43.

3.4 Er successiv levering aftalt, skal køberen give skriftlig leveringsafkaldmed mindst 3-5 dages varsel.

 

4. MANGLER VED LEVERANCEN

4.1 Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af tilsidesættelse af sælgerens anvisninger samt de til enhver tid gældende almindelige normer og anvisninger for oplægning af tegltage, for murværkskonstruktioner og for mørtel. Sælgeren kan heller ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af svigt ved køberens modtagekontrol, jfr., pkt. 1.4.

4.2 Mursten og tegltagsten fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor uundgåeligt, at der kan være farvenuancer. Sådanne berettiger ikke køberen til at fremsætte krav. Det anbefales, at der ved anvendelsen blandes tagsten og mursten fra flere paller.

4.3 Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er en vis beskadigelse af sten uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på ca. 5%.

4.4 For sælgerens mangelansvar gælder AB 18 § 12, stk. 5, hvorefter sælgeren er ansvarlig i 5 år fra afleveringen af arbejdet, dog højst 6 år fra leveringen til lager. Stk. 5, sidste afsnit efter 3. punktum, er ikke gældende.

4.5 I tilfælde af eventuelle følgeskader gælder AB 18 § 53, stk. 1. Sælgeren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jfr. AB 18 § 53, stk. 2.

 

5. ANSVAR FOR TINGSKADE FORVOLDT AF MATERIELLET (PRODUKTANSVAR)

5.1 I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 

6. TVISTER

6.1 I tilfælde af tvister mellem parterne gælder AB 18 §§ 66-69. Eventuelle tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, hvis afgørelser er endelige.

 

ØVRIGE BETINGELSER

 • Eventuelle skader på murværk, der er overfladebehandlet, er sælgeren uvedkommende, såfremt følgende retningslinier ikke er overholdt:
 • Overfladebehandlingen må ikke iværksættes, før byggefugten er ude af murværket.
 • Udvendigt må der kun anvendes frostfaste facadesten, og ved særligt udsat murværk skal anvendes blødstrøgne facadesten.
 • Sælgeren er ligeledes uden ansvar, såfremt producenten af materialet til overfladebehandling ikke via prøvningsrapport fra Teknologisk Institut, Murværk, 8000 Århus, forinden materialet anvendeskan dokumentere, at materialets vanddamp-diffusionsmodstand ikke medfører risiko for afskalning.
 • Al opmuring bør foregå, så behovet for afsyring undgås eller mindskes mest muligt. Nogle stentyper må ikke afsyres, vi henviser til vejledninger på www.randerstegl.dk
 • For at undgå misfarvninger og frostskader skal murværk afdækkes, således at der ikke sker vandoptagelse.
 • Havetegl/belægningsklinker. Ved anvendelse af ukrudtshæmmende fugesand og stenmel, er det vigtigt at følge instruktionen fra sandleverandøren.
 • Såfremt den anførte leveringstid overskrides med mere end én måned, og anden aftale ikke foreligger, betragtes ordren som annulleret.
 • Vingetegl og falstagsten skal oplægges på undertag, ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie, i henhold til gældende ”vejledning i oplægning af tegltage, Tegl 36”.
 • Højslev Tegl leveres på DS-mærkede EUR-paller. Kun disse tages retur.
 • Højslev Tegl forbeholder sig ret til at sørge for udkørsel af tagsten.
 • Afhentning accepteres kun ved forudgående aftale ved partier under 2.000 stk.
 • Under transport kan det forekomme, at en tagsten sliber lidt af brandhuden/overfladebehandlingen af på den bagvedliggende tagsten. Dette kan synes som en mindre plet, men er uden betydning for tagstenens kvalitet og er således ikke reklamationsberettiget.
 • Ved færdsel på tegltag bør udlægges stige eller monteres stigetrin.
 • Krakeleringer kan forekomme på alle glaserede og engoberede produkter.
 • Leveringsplan skal oplyses. En ordre kan maksimalt udsættes 6 uger fra det først angivne leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen. Hvis levering af ordren af forskellige årsager ikke opstartes inden for de 6 uger, så fremsender Randers Tegl en aconto-faktura på 5% af den samlede ordreværdi til dækning af håndteringsomkostninger i forbindelse med udsættelsen. Det er kun muligt at opretholde ordren, såfremt kunden meddeler os et nyt leveringstidspunkt samt betaler førnævnte aconto-faktura.
 • Ordrer på specialfremstillede produkter er bindende for køber.
 • For øvrige varer gælder, at sælger forbeholder sig ret til at debitere et afbestillings-gebyr på 10% af den pågældende ordres værdi. De 10% tjener til delvis dækning af omkostninger i forbindelse med ordreoptagelse, registrering m.m.
 • Ved eventuel returnering af ubeskadigede varer af eget fabrikat krediteres fakturaprisen ÷ 35% og ÷ eventuel returkørsel.
 • Fremmede varer, beklædningstegl, overliggere, teglbjælker og forædlede tagsten (d.v.s. glaserede, engoberede og blådæmpede tagsten) samt brudte paller tages ikke retur.
 • For forspændte teglbjælker og -overliggere gælder, at der ved ændringer eller afbestillinger af indgåede aftaler, faktureres gebyr for udført arbejde og påløbne omkostninger.
 • Som en konsekvens af forældelsesloven, der trådte i kraft pr. 01.01.2008 leveres samtlige leverancer efter denne dato med 10 års leverandøransvar for skjulte fejl og mangler ved leverancen.

 

BETALINGSBETINGELSER
Løbende måned + 8 dage netto.
Ved senere betaling debiteres renter.

 

Revideret 1. juni 2022