BEREGNING AF MURSTENSFORBRUG


PRISEN FOR FACADENS MURSTEN UDGØR SOM REGEL KUN MELLEM 1,5 OG 3% AF DE SAMLEDE BYGGEOMKOSTNINGER. UANSET OM DER VÆLGES EN AF DE BILLIGSTE MURSTEN ELLER VÆLGES EN FRA DEN DYRESTE ENDE ER UDGIFTERNE TIL MURER, MØRTEL, STILLADS M.M. DE SAMME.

 

FORBRUG PR. M2

En mursten er 228 mm lang, 108 mm bred og 54 mm høj og fugerne som regel 12 mm brede.
Forbruget er 63 stk pr. m2 facade, men for at tage højde for spild ved tilpasning og håndtering anbefales at regne med 66 stk pr. m2.

UDREGNING AF FACADENS AREAL

Højden og længden på alle husets facadevægge ganges med hinanden og arealerne for døre og vinduer fratrækkes summen.
Er der fritstående læmure i helsten (228 mm bredde) beregnes arealet for begge sider.
Murede gavl-trekanter beregnes ved at gange gavlhøjden (GH) med murværkets bredde (B) og dele summen med 2.

OMREGNING AF KVADRATMETER FACADE TIL ANTAL MURSTEN

Der samlede facadeareal i m2 fratrukket døre og vinduer ganges med 66 stk.

Beregning er murstensforbrug
Facadeareal for hus med murede gavltrekanter
Højde x længde for facade A
+ højde x længde for facade B
+ bredde x facadehøjde for gavl A
+ gavlhøjde x bredde for gavltrekant A : 2
+ gavlhøjde x bredde for gavltrekant B : 2
÷ areal for døre og vinduer
= facadens m2