TB-RENDEN™

 

HURTIG OG ENKEL MONTERING - OG HØJERE STYRKE OVER MURÅBNINGER.

 

TB-renden anvendes i stedet for den traditionelle løsning med tagpap til at bortlede indtrængende slagregn over vindues- og døråbninger i facaden.

 

TB-renden giver mulighed for fri placering af murbindere.
Ved at anvende TB-rende frem for eller i kombination med murpap opnås højere styrke på teglbjælken, og i eksemplet herunder, forøges 3-skifts teglbjælkens højde med 2 skifter.

 

Den højere styrke over muråbninger går ikke ud over monteringen. TB-renden er nemlig hurtig og enkel at montere. For optimering af bæreevne placeres murpappet højt over åbningen, så der opnås en høj teglbjælke, og TB-renden placeres så langt nede over åbningen som muligt.

TB-rende

STYRKEFORHOLD

 

Ved anvendelse af TB-render kan der ved en teoretisk reduktion på 10% af murtykkelsen regnes med bjælkehøjde = murhøjde. Det vil sige, at bæreevnen beregnes for en teglbjælke hvor H = murhøjde, men hvor murtykkelsen er reduceret med 10%. Det giver store fordele i forhold til nuværende praksis, hvor bjælkehøjden ikke må regnes højere end op til indmuret murpap.

 

MONTERING AF TB-RENDEN

 

TB-renden indbygges på bagsiden af facademuren, hvor den kan indmures over det 2. skifte eller over det 3. skifte.  Det anbefales, at lægge TB-renden ned i egnet klæber – f.eks. asfaltklæber. Klæber påføres mellem overside mursten, og den massive del af rendens perforerede indbygningsflange. Ligeledes Påføres klæber mellem bagside mursten, og rendens lodrette flange.

 

TB-rendens funktion afhænger af korrekt indbygning. Det er vigtigt, at der ikke etableres kuldebro mellem facademuren og bagmursoverliggeren.

Montering af TB-rende

Nedenstående kræver særlig opmærksomhed, og omhyggelig udførelse:

  • Under indmuringen skal påses, at vand ikke kan passere "bagom" TB-renden via hullerne i den indmurede flange. Dette sikres ved, at denne flange er helt dækket af mørtel og fugen komprimeres.
  • Isoleringen skal tilpasses/skæres præcist til omkring TB-renden, og det er vigtigt, at der ikke efterlades smuld fra isoleringen i renden.
  • TB-renden indbygges med min. 20 cm overlængde i hver side i forhold til hulmål.
  • TB-rendens bund skal i færdigt bygværk være fri for mørtel.

 

Iøvrigt henvises til: "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk".

 

Endeluk
Hvor der på grund af dårlige pladsforhold - eksempelvis ved "små" midterpiller med TB-render til begge sider eller ved hjørnevinduer m.v. - ikke kan afledes indtrængende vand videre ned ad facademurens bagside, anvendes tilhørende endeluk. Såfremt der ikke træffes særlige foranstaltninger, anbefales at der kun anvendes Endeluk i den ene ende og med frit afløb i den anden.

 

Endelukkene limes på enderne af TB-renden. Limning skal ske ved temperatur over 5° C.
Den medfølgende slange monteres på endelukkenes afløbsstudse med tilhørende plasticclips og føres ud gennem fuge i facademuren. Slangen skal være 1 cm fri af facademuren og må ikke have bagfald.

 

Der skal påregnes et årligt eftersyn af slangerne, evt. med gennempustning af slangerne med en luftpumpe.

 

Iøvrigt henvises til: "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk".

 

Note:
Denne vejledning er opdateret marts 2011 iht. den nye branchevejledning "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk". Omtalte vejledning er fremkommet på baggrund af, at der er konstateret en række fejl og mangler i forbindelse med udførelsen af fugtstandsende indlæg over døre og vinduer i det murede byggeri.
TB-renden blev udviklet i midt-halvfemserne, idet man på det tidspunkt havde observeret massive problemer med udførelse af papindlæg som fugtstandsende lag. Det er således vigtigt, at holde sig for øje, at uanset hvilken løsning der vælges, så er det særdeles vigtigt at arbejdet planlægges og udføres med omtanke og omhu

 

BÆREEVNE VED BRUG AF TB-RENDE ELLER MURPAP

 

Forskellen på en TB-rende og murpap ses tydelig ved beregning af styrken i en komposit teglbjælke. TB-renden giver også mulighed for fri placering af murbindere.

 

Ved TB-renden kan de overliggende skifte regnes med i styrken, hvilket man ikke ved murpap.
TB-renden har små "fødder" der griber i murværket og giver derfor ikke samme "brud" i muren som murpap.

 

TB-rende
Alle skifte indgår i beregningen af styrken men pga. TB-renden regnes hvert skifte med ÷10% nedsat bredde.
1 skifte ved 108 mm sten ÷10% i bredden = 97 mm.
Dvs. at man i dette tilfælde har en bæreevne der svarer til 6 skifte á 97 mm

 

Murpap
Bæreevnen indgår kun de 3 nederste skifte med fuld styrke (100%) og de øverste 3 skifte medregnes ikke.
Murpappet bryder murens sammenhæng, der hvor murpappet er indmuret.
Dvs. at man i dette tilfælde har en bæreevne der svarer til 3 skifte á 108 mm.

Montering af TB-rende

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 

Styrkeforhold
Ved anvendelse af TB-render kan bæreevnen beregnes for en teglbjælke hvor H = murhøjde, hvorefter den fundne bæreevne reduceres med 10%. Højden kan dog maksimalt medregnes op til underkant af evt. supplerende pap-indlæg.

 

Materiale
TB-render og endeluk er udført med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renden er sort, mens endelukkene er hvide.

 

Opbevaring
Emnerne må ikke lagres hvor de udsættes for direkte sollys. Lim bør opbevares ved stuetemperatur.

 

Endeluk
Endeluk leveres i sæt, der indeholder:

  • 1 stk. venstre endeluk
  • 1 stk højre endeluk
  • 1 tube lim
  • 50 cm klar slange (tilpasses i længde med hobbykniv)
  • 2 stk plastic-clips

 

Standardlængder
TB-render leveres i standardlængder relateret til tegloverligger-længder, med 20 cm overlængder. TB-render må aldrig øges i længden.

 

Reference-overligger TB-rende
Sten Længde Længde
4 stens 95 cm 115cm
5 stens 119 cm 139 cm
6 stens 143 cm 163 cm
7 stens 167 cm 187 cm
8 stens 191 cm 211 cm
9 stens 215 cm 235 cm
10 stens 239 cm 259 cm
11 stens 263 cm 283 cm
12 stens 287 cm 307 cm
14 stens 335 cm 355 cm
16 stens 383 cm 403 cm
20 stens 479 cm 499 cm
25 stens 599 cm 619 cm