DGNB.

ET NATURLIGT MATERIALE

Tegl er et naturligt materiale, som bidrager til at skabe en sund fremtid for os selv og de generationer, der kommer efter os. Det kan være svært at sige, hvor længe mursten holder, fordi nogle af de ældste murstensbygninger stadig står i dag. Mursten indeholder brændt ler og sand – og ingen giftige tilsætningsstoffer.  

 

Det ler, vi bruger hos Randers Tegl, kommer primært fra lergrave i nærheden af vores værker. Det er dannet i istiderne og lige umiddelbart under det øverste muldlag. Når vi udvinder leret, fjerner vi først overjordlaget, og så graver vi leret op og transporterer det til vores værker. Dernæst reetablerer vi arealerne og lægger topmulden tilbage, så jorden kan anvendes til landbrugsjord igen. Hverken landskabet, jorden eller grundvandet påvirkes negativt.

 

Byggematerialer i tegl kan genanvendes eller nedbrydes fuldstændigt. Materialet er fri for kemikalier, der kan forårsage miljøproblemer og kan genbruges som en ballast i vejbyggeri eller lignende. Mursten kan også renses for mørtelrester og genbruges i nye byggerier. Interessen for genbrugssten er stadig opstigende, da ældre mursten har en karakteristik og smuk patina og samtidig bidrager godt til miljøet ved at lade materialet fortsætte med at give liv.

 

Ved at anvende tegl som byggemateriale garanterer vi en sund fremtid for os selv – og de generationer, der kommer efter os.

DGNB

I Danmark bruger vi DGNB som certificeringsmetode, når vi taler dokumentation af bæredygtigt byggeri. Herunder kan du læse mere om de forskellige kriterier, som optræder i ordningen, og hvor produkter fra Randers Tegl kan indgå som en vigtig del af et bæredygtigt byggeri. DGNB-systemet er baseret på point, som man opnår i forskellige faser af projektet. Mængden af point vil variere fra projekt til projekt, og der er mange faktorer, der kan påvirke hinanden og skal tages i betragtning.

 

Vi rådgiver gerne om den mest optimale anvendelse af vores produkter og vil være behjælpelige med dokumentation og vejledning gennem hele processen. Herunder har vi anført nogle af de områder, hvor tegl har en positiv påvirkning i forhold til pointgivning i DGNB.

Proces

Tegl er et meget holdbart materiale, der kræver begrænset vedligeholdelse. Ved korrekt sortering af restproduktet, kan det indgå på ny i produktionen af mursten. Paller, som anvendes, fungerer udelukkende som retursystem. Mursten giver sunde og passende tætte bygninger og indeholder ikke organisk materiale, som kan forårsage f.eks. skimmelsvamp.

 

PRO 1.5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

PRO 2.1 Byggeplads/Byggevareproces

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udførslen

 

Miljø

Randers Tegl har siden 2018 haft miljøvaredeklarationer – også kaldet EDP – på mange produkter, og inden for nærmeste fremtid vil vi have EDP på alle vores produkter. Man kan med fordel indregne disse i de tidlige LCA-studier for at undgå at forøge generiske værdier med 30 %.

 

Bemærk også, at mursten ikke udleder eller består af miljøskadelige stoffer. Tegl kan med fordel anvendes inde og ude uden miljørisici. Tegl giver også maxpoint ved den skånsomme indvinding af råstoffer. Lergrave retableres til agerjord efter udvinding. Når der anvendes tegltag, kan man opsamle regnvand til forskellige formål. Ved anvendelse af belægningstegl fås reduceret afløbskoefficient.

 

Tegloverflader egner sig til begroning og etablering af levesteder for forskellige dyrearter, især hvis dette er en del af projekteringen.

 

ENV 1.1 Livscyklusvurdering – Miljøpåvirkning

ENV 1.2 Miljørisici relateret til byggevarer

ENV 1.3 Miljøvenlig indvinding af materialer

ENV 2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning            

ENV 2.4 Biodiversitet på matrikel

Det sociale aspekt

Indvendige vægge af tegl akkumulerer overskudvarme og hindrer temperaturforskelle. Vægge af tegl har ingen afgivelse af fugt eller farlige stoffer. Løsninger med tegl giver fantastisk udseende og enestående akustikløsninger. Solafskærmning i tegl bidrager til visuel komfort og mursten har lav reflektants. Det er muligt at anvende tegl til funktionel design.

 

Ved at anvende murstens forskellige egenskaber i struktur og farve er det muligt at designe løsninger, hvor denne sammensætning virker som hjælp for forskellige handicap. Tegl har gennem tiden givet kunstnere mulighed for at udtrykke forskellige udtryk. Det er muligt at ”bygge” funktionelle bygningskomponenter, som også kan anvendes til ophold. Her kan nævnes trapper og vinduessålbænke.

 

SOC 1.1 Termisk komfort

SOC 1.2 Indendørs luftkvalitet

SOC 1.3 Akustik og støj komfort

SOC 1.4 Visuel komfort

SOC 1.6 Kvalitet af udearealer

SOC 2.1 Universelt design

SOC 3.2 Bygningsintegreret kunst

SOC 3.3 Plandisponering

 

Teknik

Tegl indeholder ikke PVC, hvilket betyder, at det ikke afgiver giftig røggas ved eventuel brand. Bygninger udført i murværk kan sammen med andre materialer opnå høje u-værdier, og kuldebroer kan undgås ved opmærksomhed i designfasen. En murret bygning med fyldte mørtelfuger er altså en tæt bygning.

 

Ved anvendelse af tegl som bagmur og skillevægge opnås varmeakkumulering. Mursten, tagsten og belægningsklinker er alle materialer med fantastisk mulighed for genanvendelse. Det anbefales at anvende bindere og mørteltyper, som kan fjernes nemt.

 

I dag har vi hos Randers Tegl miljøvaredeklarationer for udvalgte murstenstyper, men i takt med produktionens optimering og overgang til grønne energikilder vil alle vores produkter have EPD.

 

TEC1.1 Brandsikring og sikkerhed

TEC 1.3 Klimaskærmens kvalitet

TEC 1.4 Tekniske systemers tilpasningsevne

TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse

TEC 1.8 Miljøvaredeklarationer (EPD)